f) Normes europees sobre mitjans comunitaris

A partir del 2006-2007, els mitjans comunitaris han rebut una major atenció per part d'institucions europees com la UE i el Consell d'Europa. El parlament europeu va promoure un informe sobre la situació dels mitjans comunitaris de la UE, on es constatava la disparitat de situacions, amb una majoria de països que, amb diverses fórmules, reconeixen aquest tipus de mitjans en la seva regulació i alguns, entre ells Espanya i països de l'est, on aquests mitjans encara viuen en una situació d'il·legalitat.

A partir d'aquest estudi, es va promoure una resolució del Parlament Europeu on s'insta als estats membres de la UE a regular i garantir espai radioelèctric per a ràdios i televisions comunitàries, sense ànim de lucre; a contribuir a la seva sostenibilitat; i a aprofitar el desplegament de les tecnologies digitals per garantir una particiapció real més plural en l'espectre radioelèctric.

També el Consell d'Europa s'ha manifestat en aquest sentit. Tot i que aquestes resolucions no ténen força legal en tant que no són d'obligat compliment, sí que han permés donar una major cobertura a les demandes de regulació que els mitjans lliures i comunitaris fan a nivell nacional. Per exemple, a Catalunya, els polítics es van mostrar molt més receptius a considerar la qüestió a la vista d'aquestes recomanacions, que no pas per les demandes de regulació adreçades des de més de cent col·lectius socials catalans.

A més d'aquestes declaracions institucionals, des del propi tercer sector s'han acordat també uns principis per a la regulació dels mitjans audiovisuals que contemplin i garanteixin en el pluralisme i l'existència dels mitjans comunitaris.

Enllaços

Parlament Europeu (2008) “Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector de la comunicación (TSC)” (2008/2011(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0456+0+DOC+XML+V0//ES

Comitè de Ministres, Consell d’Europa (2009) “Declaration of the Committee of Ministers on the role of community media in promoting social cohesion and intercultural dialogue”. (Adoptat pel Comitè de Ministres l’ 11 de febrer de 2009 , en la 1048è trobada dels delegats dels ministres)  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1409919&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

Comisión de Cultura y Educación de la UE (2008) "Informe sobre los medios del tercer sector de la comunicación". (2008/2011(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+...

AMARC (2010) Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual. http://legislaciones.amarc.org/40Principios/40_Principios_diversidad_pluralismo_libro.pdf

AdjuntMida
declaration_committee_of_ministers_on_the_role_of_communit....pdf34.12 KB
informe_sobre_mitjans_tercer_sector_comissio_europea.pdf185.79 KB
resolucion_parlamento_europeo_sobre_los_medios_del_tercer_....pdf31.16 KB
40_principios_diversidad_pluralismo_amarc.pdf543.99 KB

Creative Commons - 2011 LaTele - Copia, enganxa, modifica.